شرکت فولاد مبارکه در آیینه مطبوعات
تصویر روز
شرح وظایف :
  1. داره جلسات هيات مديره و اجراي مصوبات آن
  2. اعلام يا ابلاغ مواضع جامعه به مراجع ، مراكز، افكار عمومي و رسانه‌ها در صورت نياز
  3. امضاء كليه مكاتبات هيات مديره با مبادي ذيربط
  4. اخذ گزارش كتبي عملكرد از معاونتهاي مختلف زير مجموعه هر سه ماه يكبار
  5. امضاي اسناد، چكها، سفته‌ها، برات و قراردادهاي تعهد آور
  6. عزل و نصب كادر اداري
  7. برقراري ارتباط با مسئولين دانشگاه و ساير مسئولين بر حسب لزوم
  8. ساير امور محوله بر اساس تصميم هيات مديره
     
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی